Een channeling van Kryon van de Magnetische Dienst,: 2011 en Verder.

Een channeling van Kryon van de Magnetische Dienst:

2011 en Verder.

Geschreven door Lee Carroll | 01 maart 2011
Nederlandse vertaling © Jan Smith voor Anne Helena

Gegroet Geliefden, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Dit is de eerste opgenomen Kryon channeling van 2011. Op dit moment wil ik graag een overzicht geven van alle numerologische aspecten van het jaar dat achter ons ligt – 2010, en daarna van het jaar waarin jullie nu zitten – 2011. Daarna zal ik nog iets verder gaan met het uitleggen van een aantal van de anomalieën die jullie nu zien en terugkijken op wat ik daarover zo’n 22 jaar geleden tegen jullie heb gezegd. Tenslotte wil ik jullie graag de mogelijkheden laten zien die wij voor deze planeet in zowel de nabije als ook de verre toekomst zien.

Jullie komen net uit het jaar 2010. Daarom bewegen de getallen zich in een rechte lijn voorwaarts, maar er zit ook veel energie om die getallen heen. En dus vragen wij jullie ook naar die energie te kijken, die numerologisch nauw met jullie situatie verbonden is. De numerologie verschaft jullie een overzicht van de energie die de getallen door het jaar heen uitbeelden. Numerologie geeft echter geen absolute proefondervindelijke energie die om direct handelen vraagt. De methodiek werd ontwikkeld om Menselijke Wezens te helpen de energie te begrijpen die op het moment zelf direct bij hen is. Het is een van de oudste wetenschappen op de planeet en ik zal mijn partner vragen deze te onderwijzen. Het kan eenvoudig maar ook ingewikkeld zijn. Het kan zelfs uitmonden in kwantum numerologie die voorbij de getallen gaat.

Laten wij eens naar het jaartal 2010 kijken – twee nul een nul. In de numerologie beschouwen we in beginsel de nul als iets dat een positie bezet houdt en als scheidingsteken. In een andersoortig numerologisch systeem bezitten de nullen zelf energie en spreken zij voor zichzelf afhankelijk van hun positie in het getal. Wij zullen ons echter beperken tot de meest eenvoudige vorm van numerologie die er is – van een tot en met negen.

Dit bijzondere, diepzinnige systeem – dat wij hier gebruiken – werd oorspronkelijk ontwikkeld in Tibet en bestaat al heel lang. Twintig/tien [2010] maakt, als je alle cijfers bij elkaar optelt, samen drie. De enige keer dat er geen gebruik wordt gemaakt van de som van de cijfers, is wanneer je eindigt met een meestergetal – 11, 22, 33, 44, enzovoort. Drie is dus geen meestergetal. In plaats daarvan betekent dit getal ‘katalysator’. De drie is de energie rond datgene dat de ontwikkeling is van het DNA-boek dat mijn partner desgevraagd in 2010 geschreven heeft. Het is het twaalfde boek in de Kryon-serie. Dat is een drie. Hij cirkelt rondom datgene dat de 12 energieën van het DNA is, en dat is ook opgeteld drie. Het boek was in 2010 klaar, opgeteld ook drie. Als je de voorgaande drie drieën bij elkaar optelt, krijg je negen en dat betekent zoveel als ‘voltooiing’.

Laten we om te beginnen maar eens naar de drie kijken, want drie alleen in zijn eenvoudigste vorm is een katalytisch getal – dat wat iets anders verandert vanwege zijn aanwezigheid. Daarom kunnen we zeggen dat wat in 2010 begonnen is, zich als een katalysator zal gedragen voor hetgeen zich in je verdere leven zal voordoen. Denk eens terug aan wat er allemaal in 2010 is gebeurd, de ideeën die je had, de acties die je ontwikkelde en een aantal van de dingen die je mogelijk zijn overkomen. Denk aan al die dingen in dit licht: Misschien gaven die zaken jou wel een energie die katalytisch was, want dit was het jaar waarin al die dingen de meeste energie bezaten en het meest voor je betekenden. Nu begrijp je misschien een beetje beter waarom bepaalde dingen in 2010 zijn begonnen. Als je dat aan het begin van het jaar had geweten, was je dan waarschijnlijk een stuk meer ontspannen geweest? Zou het je manier van reageren hebben veranderd? Dit is waartoe numerologie dient – een helper die je meer kwantum perspectief en inzicht verschaft in ogenschijnlijk lineaire zaken.

2011.

Er zijn getallen die op zichzelf staan en getallen die in groepen voorkomen. In de numerologie moet je naar beide situaties kijken. Je kunt de manier waarop ze zich voordoen niet negeren. Dus kijken we naar het getal 2011 als een serie alleenstaande cijfers en als geheel. INDIVIDUEEL: Laten we het cijfer twee eens nader bekijken, want het betekent ‘dualiteit’. Dualiteit is de omschrijving van de Menselijke puzzel, de energie waarmee je elke dag te maken krijgt tussen het Menselijk-Zelf en het heilige zelf, de aanstaande verschuiving van de planeet en dat wat driedimensionaal is vergeleken bij alles dat zich multidimensionaal voordoet. Dat is de dualiteit die door het getal twee wordt voorgesteld. Vergelijk dat nu eens met de 11, een meestergetal. Weet je nog, we scheiden de twee enen nog niet, want zij zijn een tweeling en stellen het eerste meestergetal voor -11. Elf betekent ‘verlichting’ Steeds meer onder jullie zien voortdurende 11:11 op de klok staan. Dat is veelbetekenend, want dat zegt zoveel als verlichting-verlichting – twee meestergetallen die naast elkaar staan, alleen maar gescheiden door een dubbele punt. Dit is altijd een knipoog van de Geest die zegt: “Je wordt innig geliefd.” Het is ook een andere knipoog van de Geest die zegt: “We zijn bij je. We houden je hand vast. Ga door.” Telkens wanneer je die cijfercombinatie ziet krijg je een liefdevolle knipoog.

SAMEN, MAAR NIET BIJ ELKAAR OPGETELD: De twee en de elf vertegenwoordigen de ‘verlichting van de dualiteit’. 2011 belooft een interessant jaar te worden. De eigenlijke numerologische betekenis van 2011 is dus de verlichting van de dualiteit. Dit is een boodschap aan jou die zegt: “De reis van jouw schip gaat verder op weg naar het licht.” Dat wat de puzzel van de dualiteit voorstelt beweegt in positieve richting. Als je mogelijke informatie kunt verbinden aan wat er mogelijkerwijs aan de gang is in dit jaar, zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn: er komt meer strijd en geworstel naar je toe en ook meer uitdagende tijden die uiteindelijk zullen uitmonden in een positieve uitkomst.

Waarom zou verandering toch zo moeilijk zijn als alles beweegt in de richting van de verlichting? Het antwoord luidt dat de Menselijke aard weerstand biedt aan alles dat nieuw is. Hij verzet zich zelfs tegen die dingen die beter zijn! De Mensheid heeft de neiging om in de vertrouwde energie te willen blijven zitten waarin hij zich altijd heeft bevonden, ongeacht hoe duister of oud die ook is.

DE SOM VAN HET JAARTAL: de twee en de twee enen bij elkaar opgeteld maakt vier en vier is het getal van Gaia. Het gaat ondermeer een echt Gaia-jaar worden. Het gaat allemaal over de Aarde en de verschuiving van de Aarde, de beweging van de Aarde en, uiteraard, ook die van het weer.

We zullen nu nog eens opnieuw kijken naar de veranderingen waarover wij in 1989 begonnen te spreken, maar nu wel beknopter dan ooit. Er was altijd sprake van de mogelijkheid dat de huidige shift enorme anomalieën met betrekking tot het weer voor jullie teweeg zouden brengen. En toch is dat niet echt gebeurd, ook al klinkt dit misschien raar. In plaats daarvan is het een wederkerig gebeuren geworden. Wat er eigenlijk zo eigenaardig aan is, is het feit dat jullie ervoor hebben gezorgd dat deze cyclus eerder op de planeet arriveerde dan ooit werd verwacht. En daar is een reden voor. De shift, de verschuiving, die nu staat te gebeuren, is een verschuiving in het Menselijk Bewustzijn. Het werkt hand in hand met de Galactische uitlijning, de precessie en de wobbel van de planeet Aarde en brengt dat wat je ziet als jullie Zon in lijn met het centrum van de Melkweg. Dit vertegenwoordigt de diepzinnige voorspelling van de Oudsten. Er gebeurt iets met betrekking tot de evolutie van het Menselijk Bewustzijn. Als je er een eigenschap aan zou moeten verbinden, zou dat mogelijk een vibratieverhoging zijn. Jullie DNA begint sneller te vibreren.

Mag ik je eens vragen, Lichtwerker, voel je ook niet dat de tijd aan het versnellen is? Consistentie in de tijd is een paradigma waarmee je sinds je geboorte hebt leren leven en de veranderingen die je nu voelt maken je nerveus, is het niet? Soms word je om drie ‘s ochtends wakker en je cellen zeggen tegen je: “Wat is er zo anders?” De volgende keer dat je wakker wordt en je cellen vragen je wat eraan scheelt, wil ik dat je met ze praat, als baas van je eigen DNA. Herinner je cellen aan de tijd die jij hebt gepland, want die is aangebroken. De verschuiving is hier, NU.

Ondertussen lijkt het overigens gewoon slecht weer voor de meesten van jullie. Wat zei ik jullie 22 jaar geleden? Kijk nauwkeurig naar de woorden, want wat ik beschreef ging over water. Ik beschreef dat een aantal mogelijke plaatsen op de planeet waar jullie voedsel werd verbouwd weleens behoorlijk vochtig zouden kunnen worden. Ik vertelde toen ook dat andere plaatsen op de planeet waar nog nooit water was gevallen, nu genoeg water zouden krijgen – misschien zelfs wel teveel! Wat betekent dat? Het gaat over water en dat is altijd zo geweest..

Nu we dit dus nog eens hebben opgehaald, blikken we terug. Je bevinden je middenin een cyclus die de planeet zal doen afkoelen. Het is geenszins een opwarmende cyclus, maar veel eerder een afkoelende. Die begint echter altijd met een opwarmingsfase. Dat is al eerder voorgevallen. En dat zal weer het geval zijn. het is een lange cyclus – een generatie plus vijf jaar. Dat is hoelang het zal gaan duren. Het begint met het smelten van de poolkappen, die veel verder zal gaan dan jullie of jullie voorouders ooit hebben meegemaakt. Het is een cyclus die een periode kent van duizenden jaren die nog nooit in de verslagen der Mensheid werd bijgeschreven. Hij staat echter wel diep gegrift in de ijskernen en in de jaarringen van sommige van jullie oudste bomen.

Hij is al vele duizenden jaren oud en treedt periodiek op. Het gaat over water. Het vangt aan met het smelten van de poolkappen tot op zekere hoogte en dat alleen al heeft diepe gevolgen voor alles op deze planeet. Dit kan niet zomaar gebeuren zonder dat je in de gaten hebt dat het leven en dus Gaia verandert en je ziet dat nu al.. Wat gebeurt er als die zware ijskappen aan de polen smelten? Dat wordt dan allemaal koud water dat zich mengt met dat wat een zeer gevoelig en eindig temperatuurevenwicht is in de zeeën en oceanen van deze planeet.

(1) Eerst treedt er een herverdeling van het gewicht van het ijswater op aan de polen dat over de dunne aardkorst naar de zeeën stroomt. Het gevolg laat zich zien in de vorm van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen en die zie je nu ook al overal gebeuren, is het niet? Jullie hebben aardbevingen op plaatsen waar die normaal gesproken niet of op zeer beperkte schaal voorkomen. Vulkanen komen nu tot leven op een manier die nog niet eerder is vertoond. En er komt nog veel meer. Wees erop voorbereid.

Is het teveel gevraagd van een Menselijk Wezen dat wanneer je op de hellingen woont van een vulkaan die tot leven begint te komen, om je biezen te pakken? Toch zijn er die zullen zeggen “Die vulkaan is nog nooit in mijn leven of dat van mijn ouders en grootouders uitgebarsten en daarom zal dat nu ook wel niet gebeuren.” Dat zou wel eens op een grote verrassing voor je kunnen uitdraaien, want alles is aan het veranderen. Dat is wat er gebeurt met Gaia.

We zeggen het nog meer eens keer. Dit is geen afstraffing van de Mensheid. De dingen die vandaag de dag op de planeet gebeuren zijn niet bedoeld als de laatste stap van Gaia om de menselijke beschaving om zeep te helpen. Ik zeg jullie dit omdat deze boodschap bestorven ligt op de lippen van degenen die jullie bang willen maken, maar dat gaat niet gebeuren. Wat er op de planeet plaatsvindt is een verschuiving die een planeet zal creëren die nog heel lang zal meegaan, en die jullie alles zal geven dat je nodig hebt – meer voedsel in de oceanen dan jullie ooit voor mogelijk hebben gehouden!

(2) Het tweede dat het smelten van de ijskappen teweeg zal brengen gaat over ecologie. Ik zal je zo meteen een voorspelling doen. In de derde dimensie bestaat een Menselijk paradigma dat zegt dat alles went en daarna vanzelf weer weggaat. Maar de natuur werkt helemaal niet op die manier en onze voorspelling druist dan ook in tegen alles dat jullie werd verteld. Ik zal jullie zo meteen een parabel vertellen en die voorspelling doen, maar eerst ga ik jullie uitleggen wat er aan de hand is met de vogels en de vissen.

In de afgelopen weken spoelden er honderdduizenden, miljoenen misschien, dode vissen aan op de oevers van bepaalde meren. Er vielen ook dode vogels uit de lucht. En ver voordat de wetenschap met een mogelijk antwoord op de proppen komt, zal ik jullie zeggen wat er aan de hand is. Het is allemaal terug te voeren op de watercyclus – alles. Het gaat altijd over het weer, over een weerscyclus die jullie nog niet eerder hebben meegemaakt. Herinner je je nog dat nog maar kort geleden walvissen het strand op zwommen? Is het je misschien opgevallen dat dit gedrag niet meer wordt waargenomen? Maar toen ze zich jaarlijks met honderden op het strand wierpen, waren veel mensen bang en riepen dat het het einde van de wereld was. “Ze plegen zelfmoord”, riep men in koor.

De walvissen zwommen de stranden op omdat het aardmagnetisch veld hun eigen navigatiesysteem danig in de war had gebracht. Het magnetiet dat zich in hun biologisch systeem bevindt en dienst doet als hun persoonlijk navigatie-instrument stuurde de dieren regelrecht het land op. Het land bewoog niet, de magneten bewogen. Daarom kun je zeggen dat hun interne navigatiekaart verstoord was geraakt. De reden waarom het nu niet meer gebeurt, komt door de kalveren, de generatie die na die strandingen werd geboren. Zij kwamen erachter en herschreven de programmatuur voor die navigatiesystemen. De natuur werkt op die manier, Gaia doet het zo. De volgende generatie verviel dus niet in herhaling. In plaats daarvan lijnden de dieren daarvan zich opnieuw uit met de belijnen van de Aarde waarlangs zij trekken en nu komt het nog maar hoogst zelden voor dat er een walvis op een strand belandt.

Het Aardmagnetisme verandert voortdurend en de vogels hebben dat niet in de gaten. Net als de walvissen hebben veel vogels zichzelf naar te hoge, en dus levensgevaarlijke regionen van de atmosfeer genavigeerd, waardoor ze door hagelstenen werden dood ‘gestenigd’. Daarna vielen ze als bakstenen naar beneden. Het heeft alles te maken met de cyclus van het weer. Zullen de vogels op deze manier doorgaan? Sommige wel, maar uiteindelijk zal er ook bij hen een generatie komen die weet hoe ze hiermee moeten omgaan, want zo werkt de natuur nu eenmaal.

Nu zou je kunnen zeggen: “De natuur is hard”. Maar de natuur is helemaal niet hard. Het is telkens weer een positief leerproces dat generaties van vogels en vissen in staat stelt om als soort te blijven voortbestaan. De relatief geringe aantallen doden stellen de anderen in staat hun levenscyclus te vervolgen en hun soort voor de planeet te behouden.

Ik zou willen dat je nog eens goed kijkt naar de aangespoelde vissen. Laat de wetenschap zich er ook nog maar eens over buigen. Ik wil dat jullie het geval met de vissen onderzoeken. Ze hebben namelijk iets gemeen. Het zijn allemaal onvolwassen exemplaren. En waarom is dat zo? Wat weet je van de watercyclus? Wat is er bekend over koud water en de levenscycli van bepaalde vissoorten en hun voortplantingspatronen? Ik zeg jullie dat de gelaagdheid van het water aan het veranderen is en dat de afzonderlijke lagen een andere temperatuur krijgen. Dat is wat de levenscycli in de oceanen en meren zal veranderen. De onvolgroeide vissen zijn het meest vatbaar om te sterven van de kou, vooral de soorten die nu dood aanspoelden. Met tienduizenden tegelijk, gestorven als gevolg van de koude. Het heeft te maken met de watercyclus. Zal dit zo doorgaan? Nog wel, totdat ze zijn geacclimatiseerd, totdat ze zich hebben weten aan te passen – en dat zal zeker gebeuren. Want zo werkt de natuur nu eenmaal. Gaia regelt het allemaal.

De parabel van de Regenboogkamer.

Ik zal jullie nu een parabel vertellen, een metafoor voor het leven en hij gaat als volgt.

Ergens is er een kamer die we de Regenboogkamer zullen noemen. In die kamer presenteert elke afzonderlijke kleur van de regenboog zich apart, een voor een en eens in de duizend jaar veranderen zij. De kamer heeft dit voor zijn bestaan nodig en daarom wordt hij de Regenboogkamer genoemd. Duizenden jaren lang is de kamer geel, en daarna verandert hij in blauw en daarna in rood en paars en groen en langzaam maar zeker gaat de kamer op die manier langs alle kleuren van de regenboog. De kleuren nemen om beurten plaats in het spectrum, een voor een.

In die kamer wil ik jullie nu voorstellen aan een aantal wezens – slim, intelligent en heilig, allemaal geboren in de tijd dat de kleur van de kamer rood was. Hun ouders waren ook in diezelfde rode periode ter wereld gekomen en zelfs hun grootouders kenden alleen maar de kleur van hun geboortetijd – rood. Eigenlijk kenden ze, zover ze in de annalen van hun geschiedenis konden achterhalen, allemaal alleen maar de rode kleur – de kamer was, voor zover zij wisten altijd rood geweest. Je zou dus kunnen zeggen dat ze allemaal een rood bewustzijn hebben en uitsluitend rood verwachten. Overal waar ze maar komen, werken ze met rood. Rood is hun kleur, hun lust en hun leven. Het zijn echte rode mensen.

Maar na verloop van tijd begint de Regenboogkamer te doen wat het altijd al heeft gedaan. Hij begint heel langzaam van het rood te verschuiven naar de volgende kleur – paars. De kamer wordt langzaamaan paarser. En wat gebeurt er met al die wezens die alleen maar de kleur rood in hun bewustzijn hebben gehad? Het eerste dat gebeurt, is dat ze allemaal bang worden. De rode mensen zeggen “Hier komt iets geks en ongewoons aan en dat is nog nooit eerder voorgekomen! Het is duister en een beetje angstaanjagend. Dat moeten wij gedaan hebben. Wij zijn hiervoor verantwoordelijk. Er is geen andere verklaring! We moeten dus ook uit zien te vinden wat we eraan kunnen doen om te voorkomen dat alles paars wordt. Alles moet gewoon rood blijven, zoals altijd. Paars is slecht, niet goed.”

Maar zelfs onder al die rode mensjes, zijn er toch ook een paar die zeggen “Wij verwelkomen die paarse kleur. We weten niet waarom die hier is, maar wij zien duidelijk dat het terecht gebeurt. Ofschoon wij altijd alleen maar rood zijn geweest en we het paars niet echt begrijpen, zijn we er toch ook niet bang voor. Eeuwenoude esoterische profetieën vertellen ons dat er op enig moment in de tijd een verschuiving van het rood zou optreden. God zegene het paars.”

En dat is nu de energie waarin jullie je nu bevinden, geliefden, want dat wat al die duizenden jaren op de planeet als heel normaal werd beschouwd, staat op het punt om op te schuiven. Wanneer dat gebeurt, zullen er nog meer anomalieën optreden dan alleen maar wat dode vogels die uit de lucht vallen of een paar dode vissen op jullie stranden, laat staan het smelten van die ijskapjes. Ik zal jullie zeggen waarnaar je zult moeten uitkijken.

De Voorspelling: De Vernieuwing van de levenscyclus.

Wanneer je het temperatuurpalet van de oceanen op Aarde wijzigt, begint er van alles te veranderen, want de cyclus van het leven van het voedsel in de oceanen hangt af van het allerkleinste onderdeel ervan. Het plankton van de planeet overleeft in bepaalde temperaturen en die zijn aan het veranderen. Gooi alles wat je weet nu eens overboord en denk alleen maar aan “vernieuwing” of “hoe is dit begonnen.” Dat zal je zeker helpen bij het doorgronden van wat er op dit moment allemaal gebeurt. Deze cyclus is bedoeld om de oceanen opnieuw van leven te voorzien en niet alleen maar om de soorten te behouden die er altijd al zijn geweest.

Laten we het even over die oceanen hebben. We komen niet eens toe aan wat er in de lucht gebeurt en wat zoogdieren zouden kunnen ervaren. Laten we het alleen maar over de oceanen hebben. Hebben jullie vernomen over de zalmen? Waarvoor heeft jullie wetenschap je willen waarschuwen? Voor jullie overbevissing!! De zee gaat dood. Het koraal sterft af. De riffen verdwijnen. Jullie zien niet meer de gewoonlijke voedselketen. Jullie hebben alles er zowat uit gevist. Om dit te voorkomen werden visquota ingesteld. Oh al die mensen in die rode kamer!! – ze weten niets over het paars!!. Rode mensen kennen alleen maar het rode paradigma.

Hebben jullie het laatste over de zalm al gehoord? Er zijn er veel te veel! En op precies die plekken waar die visquota van jullie gelden zodat jullie je niet zullen schuldig maken aan overbevissing.. Die vissen springen gewoon bij jullie in de boot!! Tegen alle verwachtingen van milieuactivisten en biologen in overspoelen ze nu de oceanen in Alaska – veel teveel vis!!

Wat zegt jullie dat? Is het mogelijk dat Gaia zelf de zorg op zich neemt? Dat is wat het jullie zegt! Misschien is het deze uitlijning wel die de mensheid in leven zal houden. Heeft iemand van jullie hier al aan gedacht? Wat als Gaia nu eens een verbond met jullie heeft gesloten? Gaia als bondgenoot? Wat nou, als de bewustzijnstoename die de trilling van het DNA heeft verhoogt Gaia op het idee heeft gebracht het weerpatroon te wijzigen en zich opmaakt de mensheid te voeden? Heb je al gekeken naar de oceaan waar die olieramp plaatsvond? Die herstelt zich op een manier die niet werd voorzien. Wat is er aan de hand?

Door de temperatuurverandering in de oceanen wordt de levenscyclus gewijzigd en heel veel van het paradigma met betrekking tot de oceaan is langzaam maar zeker aan het veranderen. Een nieuw leefsysteem is zich aan het openbaren, net als voorheen en het ontvouwt zich nu in jullie tijd. Het zal zijn als een aanvulling op wat jullie al weten en je zodoende blootstellen aan het nieuwe concept: Gaia ververst met enige regelmaat de levenscyclus op Aarde.

Als onderdeel van dit proces zullen bepaalde planten en diersoorten uitsterven, Mijn advies aan jullie en vooral aan al die milieuactivisten luidt dan ook: probeer de levenscyclus te doorgronden opdat jullie kunnen ontspannen bij het aanschouwen van alles dat de natuur altijd al heeft gedaan. De natuur zet het leven op de planeet om de planeet een tijdje van dienst te zijn. Wanneer bepaalde levensvormen niet meer dienstbaar zijn aan de planeet zoals te doen gebruikelijk, wordt dat leven ook weer weggenomen. Het uitsterven van het leven, en met name als gevolg van veranderingen in het weerpatroon, is voor Gaia de normaalste zaak van de wereld. Het wordt hogelijk gerespecteerd, het is volkomen terecht en normaal, ook al denken jullie van niet. Probeer al die verdwijnende dieren niet te redden. Er valt niets te redden. Sommige soorten worden verondersteld gewoon te verdwijnen. En, Geliefden, wijt dit alles ook niet aan iets dat jullie mogelijk gedaan hebben. Het is niemands schuld. Het gaat zoals het gaat!

De rode mensen zijn gestrest. Het paars is hier en ze proberen erachter te komen wat ze in godsnaam fout hebben gedaan. Ze weten niet dat ze zich in de Regenboogkamer bevinden. Ze denken dat ze in de RODE KAMER leven. Dit is wat de Regenboogkamer doet: hij verandert van kleur. Dus wanneer die kamer eindelijk begint te doen wat het altijd al heeft gedaan, raken de rode mensjes in paniek, worden bang en proberen er alles aan te doen om de status quo te handhaven en erachter te komen wat ze verkeerd hebben gedaan waardoor die paarse kleur plotseling begint door te dringen.

De Regenboogkamer is prachtig. De kleur paars is veelbetekenend. Een overgang van rood naar paars heeft een metafysische betekenis binnen deze parabel, maar jullie mogen dat zelf uitvogelen. Voor diegenen die zich met kleuren bezighouden: er is natuurlijk een reden waarom ik juist deze twee kleuren heb gekozen. De Aarde wordt heiliger dan ooit tevoren. Gaia is wat dat betreft helemaal bij jullie. Zij werkt met jullie samen op een manier die je nooit hebt durven dromen, op een manier waarvan biologen beweren dat hij onmogelijk is. Jullie denken dat je haar om zeep helpt? Nou, vergeet het maar, ze is bezig met de geboorte van een veranderd en aangepast ecologisch systeem!

Menselijk Bewustzijn.

Sta me toe iets te zeggen over het Menselijk Bewustzijn en over wat er aan de hand is. Als je een beetje hebt gestudeerd wat ik de laatste maanden heb gezegd, weet je dat ik kort geleden nog een channeling heb gegeven met de titel: “Het Einde der Historie”. Het is een metafoor die het eind betekent van de manier waarop de dingen gewoonlijk zijn geweest. In plaats daarvan is het een wedergeboorte van de manier waarop de dingen zouden kunnen zijn. Wat verandert er dus eigenlijk? De Menselijke Aard. Wat zal een Mens intuïtief doen bij iets dat hij nog nooit heeft meegemaakt?

De geschiedenis vertelt ons dat Mensen uit elkaar gaan. Heb je weleens goed naar Europa gekeken en je afgevraagd hoe het toch komt dat in zo’n betrekkelijk klein gebied zoveel verschillende landen en bevolkingsgroepen kunnen samenleven? Laat mij je eens vertellen hoe dat is gebeurt. Het heet de Menselijke Aard. Wanneer sommige mensen elkaar niet zo mogen. Trekken ze een muur op rond hun persoon en gedurende vele honderden jaren ontwikkelen zij een aparte taal en zullen zij zich nooit verenigen met de anderen. Sterker nog, ze trekken tegen elkaar ten strijde. Ze veroveren elkaar. We hebben het hier al vaker over gehad, maar dit is wat mensen nu eenmaal doen. Ze scheiden zich af en spelen landveroveraar. Ze maken dingen kapot en zetten veel ervan niet meer terug in elkaar.

Zelfs datgene dat voor de mensheid het heiligst is van alles raakte daardoor afgescheiden en verviel in georganiseerde spiritualiteit. Jullie plaatsten God in aparte hokjes en wanneer iemand een ander idee was toegedaan maakte je er gewoon nog een hokje bij. Jullie scheidden jezelf af van God. En als vrij snel beschikten jullie over honderden verschillende hokjes die allemaal gingen over een en dezelfde Schepper. Tijdens dat proces wezen jullie maar al te graag naar anderen en hun hokjes en bestempelden die als ‘het Kwaad’. En daarna begonnen jullie ze te bestrijden en in te lijven. Dat is grosso modo wat de Mensen in de Rode Kamer eonen lang hebben gedaan. Nou, ik zeg jullie dat dit allemaal gaat veranderen!

Ik gaf jullie al eerder wat informatie en die wil ik hier graag even in herinnering roepen. Het laatste dat je ooit zou verwachten dat zou gaan gebeuren is het veranderen van het grote geld op deze planeet, maar laat dit zo pas aan de orde zijn geweest. Jullie schiepen jullie eigen recessie door een nieuwe manier van het doen van geldzaken te eisen. Jullie zijn nog niet met alle banken en verzekeringsmaatschappijen klaar, maar jullie beginnen al aardig te bouwen aan een integer systeem waarin de wereld op financieel terrein de handen ineen kan slaan.

We vertelden jullie dat er een tijd komt op deze planeet waarin nog maar sprake zal zijn van vijf valuta omdat de continenten zouden besluiten landen samen te voegen en juist niet te kiezen voor afscheiding. Weet je nog wie daarvoor model stond? De Verenigde Staten. Wat was dat een ervaring, niet dan? Stel je eens voor: Zou het je lukken een heleboel verschillende en onafhankelijk geregeerde landen zonder duidelijk landsgrenzen bij elkaar kunnen brengen en er een valuta mee af te spreken? Maar het werkte wel. Het werkt al meer dan 100 jaar en tegen alle verwachtingen in, toch?

Zesenzestig jaar geleden, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, zagen de Europeanen wat de Verenigde Staten deden en ze probeerden dat te evenaren. Daaruit kwam de Europese Unie voort. Na de oorlog zeiden de Europeanen “Wat als we zoveel mogelijk Europese landen bij elkaar brengen, waaronder ook landen die sedert het begin van de vastgelegde beschaving met elkaar in oorlog zijn geweest en we maken daar een verenigde bondgenootschap van? We zullen de grenzen weghalen en zorgen voor een munteenheid”. Destijds werden ze uitgelachen! Vandaag de dag is het een vaststaand feit.

Hun monetaire stelsel is tegenwoordig stabieler dan het Amerikaanse! Waar wil ik heen met dit verhaal? Luister – hier is een eigenschap, een basisprincipe, een axioma zo je wilt van deze nieuwe energie: Separatisme is dood. Eenheid vormt de overleving van de Mensheid. Jullie zullen een aanvang nemen met het in elkaar zetten van allerlei kapotte dingen. En niets meer slopen. En hoe meer je repareert, hoe meer jullie je zult verenigen. Dan zullen jullie je langzaam realiseren dat het jullie doel is om dingen weer heel te maken en niet om ze te verscheuren. Waar heeft de Europese Unie voor gezorgd? Ik zal het zeggen. Het is niet de Euro. Het heeft een groep landen bij elkaar gebracht die nooit meer tegen elkaar ten strijde zullen trekken! Ze kunnen het niet. Ze handelen met elkaar, hebben elkaar nodig, zijn van elkaar afhankelijk. Denk daar maar eens over na. Hier hebben we het over..

Wees niet verrast wanneer al die aparte hokjes plotseling beginnen samen te vloeien, want het geeft ze meer kracht als dat gebeurt. Ze zullen meer mensen bereiken wanneer dat gebeurt. Dit is wat jullie zullen gaan meemaken, of misschien zullen jullie zien dat sommige individuele spirituele hokjes langzaam beginnen op te lossen en verdwijnen.

De Nieuwe Politiek.

Laat me nu nog even een tipje van de sluier oplichten die nog over jullie verre toekomst hangt. Ik zal jullie iets voorschotelen dat je nauwelijks kunt geloven of wilt aannemen. Er zal een eind komen aan jullie huidige politieke systemen. Als jullie eenmaal de nieuwe energieën op de planeet beginnen te herkennen, worden oppositiepartijen niet langer nog als nuttig ervaren. In plaats daarvan zullen mensen die zich opwerpen om leiding te geven, hun eigen boodschap uitdragen, los van een partij. En wanneer er dan verkiezingen worden gehouden, zullen jullie kunnen kiezen voor hun boodschap en niet voor een of ander partijpolitiek programma.

In plaats van tweedeling door partijpolitieke ideologieën zal er sprake zijn van eenheid in het streven. Ze zullen ideeën hebben die uniek zijn en mooi, en niet werken vanuit het principe van de hokjesmentaliteit. Die is dan passé. Op een dag zal het tweepartijenstelsel net zo verouderd zijn als de hedendaagse dictators die zich tegoed doen aan geroofd geld. Zij zullen allemaal verdwijnen, weet je dat? Of was het jullie ook al opgevallen?

Sommigen van jullie zeggen “Jawel, maar het is overduidelijk dat jij, Kryon, niet weet hoe de wereldse politieke arena eruit ziet. De financiering van onze systemen (de Amerikaanse in ieder geval – vert.) is afhankelijk van partijpolitieke giften”. Oh ja? Wat nu als miljoenen mensen tegelijkertijd zouden worden geïnformeerd en allemaal slechts 1 dollar doneren? Is er dan nog een partij nodig? Wacht maar af, je zult het zien.

Laat me jullie nog iets vertellen over een krankzinnig idee dat in Brazilië vorm begint aan te nemen. Op dit moment is er een commissie die zegt “Wat als we alle Zuid-Amerikaanse landen bijeenbrengen en alle grenzen laten wegvallen en uiteindelijk ook een en dezelfde munteenheid nemen?” Klinkt dat bekend in de oren? Dat zal uiteindelijk ook een van vijf overgebleven valuta zijn op deze wereld.

Eenwording zal kracht en vrede bewerkstelligen op deze planeet en in dat proces zal die grote boosdoener die jullie aanduiden met het ‘terrorisme’ zo’n ommezwaai maken die jullie nooit meer hadden durven verwachten.. Ik heb het er met jullie over gehad. Waren jullie geschrokken toen de Sovjet-Unie uiteenviel? Vormde die juist niet de oorzaak van de bewapeningswedloop. Werd het Amerikaanse Pentagon om die reden ook niet zo gigantisch groot?En de Sovjet-Unie viel eigenlijk in een paar dagen. Boem!. Had iemand een maand daarvoor nog durven denken? Die ommezwaai van het terrorisme zal net zo schokkend worden. Een probleem dat zich vandaag nog als onoplosbaar aan je voordoet, behoort binnenkort tot het verleden, is historie, en de eenwording kan daarna beginnen.

De Mogelijkheden Blijven Zich Voordoen.

Uiteindelijk zal deze verschuiving naar eenwording zich uitbreiden naar Afrika, dat een geheeld continent zal worden waarin AIDS niet meer zal voorkomen. En een geheeld continent dat geen belangrijke ziekte meer kent zal ook geen dictators meer kennen die zich over de ruggen van een zieke bevolking verrijken. Dit geheelde continent zal een van de sterkere economieën op deze planeet vormen en het zal China wat dat betreft naar de kroon steken en verslaan. Waarom? Omdat Afrika geen economische of dogmatische geschiedenis heeft. Ze zullen allemaal in een nieuwe energie beginnen. Omdat China worstelt met de oude garde die meer dan 1.000 jaar protocol vertegenwoordigt, zal het niet in staat zijn te wedijveren met een samenleving die niets hoeft te ontwennen en oude gewoontes overboord moet gooien.

Dit zijn zo de mogelijkheden die ik voor mij zie, en die zich voortdurend aan mij openbaren over de toekomst van jullie planeet. Ik zit hier tegenover Lemurianen en Soemeriërs. Ik zit tegenover hen die al eerder geleefd hebben. Ik zit middenin Sjamanistische energie. Jullie hebben die ook ervaren, Geliefden en jullie weten wat er allemaal komt. Het is nu aan jullie die veranderingen door te voeren.

Lief Menselijk Wezen, 2011 zal waarschijnlijk een uitdagend jaar worden omdat jullie voor veel veranderingen staan, omdat het Gaia is die naar jullie toe reageert. Jullie hebben hier de energie van de Oudsten en die van de Voorouders en zij zitten hier allemaal in deze ruimte. Kunnen jullie dat voelen? Ze kijken naar jullie terwijl ze zeggen: “Goed gedaan. Jullie zullen er allemaal doorheen komen..”

[Kryon pauzeert hier even.]

Mag ik nog eventjes bij jullie blijven zitten?

[Lange pauze]

En zo is het.

Kryon

Deze informatie mag vrijelijk worden gekopieerd en gedistribueerd. Het copyright verbiedt echter de verkoop ervan in welke vorm dan ook.

Lee Carroll