Kryon in Totowa Nieuw Jersey: De vermenselijking van God.

Kryon in Totowa Nieuw Jersey:

De vermenselijking van God.

Lee Caroll / 16 juli  2011
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik ben weer terug met een boodschap over zienswijze. De opwaardering die op de planeet plaatsvindt gaat over jullie. Het gaat over communiceren want hetgeen er binnen in jullie is dat jullie Hoger Zelf wordt genoemd en onidentificeerbaar is, kan gewoonweg niet goed gedefinieerd worden in drie dimensies. Het wordt dus vaak verkeerd begrepen.

Het is tijd voor allen om deze boodschap te horen, zelfs al is het maar in stukjes en delen die jullie misschien niet zullen begrijpen. De doos waarin jullie zitten is een overlevingsdoos in drie dimensies. Het is alles wat jullie kennen. Dus zullen jullie alles wat jullie zien en beslissen baseren op wat jullie weten.. In feite is het onmogelijk om het te baseren op wat jullie niet weten – en toch vragen wij jullie om juist dat te proberen.

Multidimensionale dingen zijn moeilijk te doorgronden voor mensen. Als jullie buiten de tijdgeest stappen waarin jullie werden geboren en de realiteit waarin jullie overleefden, zou het een verwarrende ervaring zijn. Hoe kunnen wij jullie dan vragen om verder te denken dan wat jullie weten of hebben ervaren?

De energie op deze planeet verandert. Je zou kunnen zeggen dat de gereedschapskist van de lichtwerkers is verbeterd.

De nieuwe gereedschapskist is de sleutel om de mogelijkheid te hebben om te doen waarvan ik zeg dat het nu mogelijk is en te beginnen met denken op een inter-dimensionale manier zelfs zonder te weten dat het dat is wat jullie gaan doen. Zie je, een deel van de gereedschapskist is een nieuwe soort hulp. Het begint met de verhoogde intuïtie van de oude ziel.

Laten wij daarom beginnen met een affirmatie, een bevestiging van intentie voor begrip. Zoals jullie nu als groep voor Spirit zitten of een boek lezen kunnen sommigen van jullie vragen om een dispensatie voor wijsheid: “Lieve Spirit, help mij om te begrijpen om de concepten die worden gepresenteerd op een multi-dimensionaal niveau te begrijpen.” Want als jullie je wijsheid kunnen vergroten zal dat de communicatie tussen de twee zijden van de sluier verbeteren.

De vermenselijking van God.

Ik ga deze channeling een naam geven zodat mijn partner het niet doet. Ik geef hen niet altijd een naam omdat dit een behoefte in 3D is. In jullie realiteit willen jullie een naam plakken op een boodschap die jullie gaan krijgen. Ik zal jullie die geven als een oefening in dichotomie. (schijnbare tegenstelling)

De titel zal zijn: De vermenselijking van God.

Mijn partner zit in een stoel. Hij brengt al 22 jaar mijn conceptuele gedachten naar jullie. Ondanks dat deze conceptuele gedachten vanaf de andere kant van de sluier ook in elk mens aanwezig zijn, binnen jullie Hoger Zelf, maar zij zijn niet altijd makkelijk toegankelijk. Dit komt omdat zij bestaan in een inter-dimensionale staat die niet gemakkelijk voor mensen bereikbaar is. Daarom heeft het voor mijn partner 22 jaar geduurd om te leren het te lineariseren zodat de concepten in een streng van woorden kunnen worden gepresenteerd in een taal die jullie kunnen begrijpen.

Niet alle aanwezigen en lezers zullen begrijpen wat ik vandaag ga vertellen. Ik ben mij daarvan bewust want Spirit spreekt niet op die manier. De taal van Spirit is wat jullie intuïtieve flitsen noemen van buiten de lineaire tijd, en zomaar opeens. Zo krijgen jullie je beste informatie. Toch voelen velen van jullie je alsof je God volledig hebt buitengesloten.

Voorbeelden van het lineaire.

Iemand die hier voor de eerste keer is zou kunnen vragen: “Wie ben jij, Kryon en waar kom jij vandaan?” Deze twee vragen zijn absoluut logisch en normaal voor elk mens die deze boodschap hoort of leest, maar ik zal jullie zeggen dat deze vragen op zichzelf zijn gebaseerd op vooroordeel vanuit lineair denken. Want Kryon is geen Wie en komt nergens vandaan. Hoe kan dat? Ik kan dit alleen maar aan jullie uitleggen door middel van metaforen. Ik weet dat het niet helemaal het juiste beeld kan geven omdat geen enkele analogie perfect is. Zie het dus alleen maar aan het best mogelijke voorbeeld dat ik jullie kan geven om het proces van begrijpen te beginnen.

Laten wij zeggen dat jullie een ongelooflijke liefde voelen voor een ander mens of voor een dier, of voor je kind. Laten wij zeggen dat het jullie overweldigt en misschien hebben jullie tranen van vreugde, zo sterk is het!

Als je je zo voelt, kijken jullie dan om je heen en zeggen: “Wie ben jij echt? Wie is hier?” Zouden jullie die liefdesemotie vragen wie hij is, alsof het een lichaam heeft? Dat zouden jullie niet doen! Jullie zouden het gewoon accepteren en zeggen: “Ik weet dat het bij mij vandaan komt, maar zo voelt het echt niet.”

Er is iets met liefde. Het komt overal vandaan. Het doordringt de ziel van de mens. Jullie voelen het zo krachtig. Jullie zijn je er niet van bewust dat het naar jullie toegezonden of bij je vandaan gehaald wordt: het is er gewoon. Maar het is ongewoon en diepgaand, bijna alsof het een deel van iets anders is, iets groters. Misschien is dat het Godsdeel in jullie dat zich uitbreidt? Daar zouden jullie gelijk in hebben. Liefde is niet enkelvoudig. Je kunt het niet in stukken verdelen of het een lichaam en een naam geven. Het is een concept dat elke cel van jullie lichaam beïnvloedt en ook al jullie lichaamsfuncties. Dat is de schoonheid van de liefde.

Ik ben geen Wie. Jullie horen mij door deze stem die komt uit een enkelvoudig lichaam van een mens. Het is dus te begrijpen dat jullie willen weten wie hier spreekt. Maar het enige enkelvoudige hier is de mens waardoor ik spreek. Ik kan het best worden beschouwd als dat wat de verzameling is van de versmelting van de creatieve energiebron in het universum. Ik ben ontelbaar en ben niet geïsoleerd en enkelvoudig. Jullie kunnen mij niet opschrijven (noteren met attributen in 3D) 22 jaar geleden stelde ik mij voor en zei: “Ik Ben wie Ik Ben.” En toen zei ik: “En dat zijn jullie ook!” Ik vertelde jullie dat ik ben in het centrum van het atoom. Ik vertelde jullie dat de ruimte tussen de electron-nevel en de nucleus gevuld is met liefde. Ik vertelde jullie over de weldadige, creatieve bronenergie die deel van jullie is, ook deel van mij is. Het is alles samen. Je vindt het in een boom, in de grond en in het gras. Je vindt het in de lucht en jullie kunnen niet vragen wie omdat wij niet enkelvoudig zijn. Je kunt de smaak van de soep niet tellen of identificeren. Het ‘is’ gewoon de soep.

God heeft niet de geest van een mens en ook niet het bewustzijn van een mens. God is ook geen verzameling van vele aparte bewustzijnsdelen en het is voor jullie moeilijk te begrijpen. God kan met elk mens spreken, tegen alle 6,7 miljard, op hetzelfde moment. God kan een directe, liefhebbende healingconversatie hebbende die persoonlijk is voor ieder van jullie. Denk daar eens aan! Dat is geen Wie. Dat is de schepper van het universum. Dat is goddelijke, intelligente, liefhebbende energie. Vermenselijk deze bron niet! Hij is niet zoals jullie.

De lineaire denker.

Mensen willen alles afscheiden en individueel maken. Jullie willen afscheiden, identificeren en kwantificeren. Dat is de menselijke natuur want elk ding waarmee jullie in contact komen is enkelvoudig – een mens, een dier, een kever, een boom. Zij hebben dat allemaal gemeen. Elk ervan is een gesloten levenssysteem en EEN ding. God in die doos plaatsen laat jullie je beter voelen want alleen dan kunnen jullie snappen hoe jullie worden verondersteld te handelen en te reageren op Spirit. Het lineariseren van God helpt jullie te voelen wat jullie geacht worden te doen en wanneer jullie worden geacht dat te doen.

Alle overlevingsattributen die jullie in je leven hebben geleerd gaan erin op en wij noemen dat het menselijke vooroordeel. God wordt beter begrepen als het een man met een baard en een lage stem is – een figuur met autoriteit. Maar Spirit is niet zo.

God is ook geen autoritaire figuur! Velen van jullie zullen dit niet accepteren. “Bedoel jij dat de schepper van het universum niet de baas is?” Dat zei ik niet. Ik zei dat God geen autoritaire figuur is. God is familie. Als er ook maar enige autoritaire energie is, dan delen jullie die met God want God is in jullie. Daarom zijn JULLIE de autoritaire figuren!

Er is ook geen protocol! Horen jullie mij? Er is geen algemeen protocol! Duizenden jaren religie hebben duizenden ‘regels’ geschapen over hoe je ‘Gods favoriet’ zou kunnen worden. Wat als geen ervan klopt? Laat mij jullie iets vragen: Als jullie tegen je eigen lichaamscellenstructuur zouden willen spreken, wat is dan het protocol? Als het jullie met jullie is, hoe begin je dan? Moeten jullie je een beetje netjes aankleden, knielen, jezelf voorbereiden? Moet je iets uitvinden, een bewegend rasterwerk of zoiets, zodat het beter zal werken? Of ga je simpelweg naar binnen met je geest en spreken met dat wat je bezit en de puzzel uitwerken? Snappen jullie wat ik bedoel? Mensen overwegen niet. In plaats daarvan willen zij God apart zetten. Zij willen God optillen en Spirit op het altaar plaatsen waar zij ernaar kunnen kijken of zelfs een beeld maken zodat zij kunnen visualiseren met wie zij praten. Dat is God vermenselijken.

Gidsen en engelen.

Laten wij het even het hebben over wat ik het slechtst mogelijke scenario van vermenselijking van God noemen het raakt de kern van velen van jullie. Het gaat om hoe jullie engelen en gidsen zien. Nu, dit gaat heel anders worden dan veel van wat jullie is verteld. Wees dus voorbereid en denk anders! Dit zal geen enkele goddelijke entiteit bagatelliseren maar hen juist verhogen door hen op lijn te brengen met multi-dimensioneel denken.

Bestaan engelen? Absoluut, maar niet zoals jullie denken of zoals jullie is geleerd. Zijn het helpers. Absoluut, maar alweer, niet zoals jullie denken. Toen engelen mensen bezochten in oude tijden en die gebeurtenissen werden opgeschreven over degenen die daarvan getuigen waren kan ik jullie garanderen dat er veel dingen anders waren dan zij op papier konden zetten.

Als er een engel bij een mens verschijnt lijkt het op een draaiende bal van energie, soms zelfs vuur wat niet heet is en niets verbrandt. Engelen hebben geen menselijke vorm en zijn dat ook nooit geweest.

Zij zijn muli-dimensionale wezens, niet in 3D. Toch willen jullie er een huid en vleugels opplakken en hen een naam geven! Waarom? Het maakt dat jullie je hierover beter voelen. Wij begrijpen dat.

“Wie zijn zij?” Jullie geven hen namen en attributen. Deze engel doet dit, deze doet dat.

Wat als ik jullie vertelde dat wij allemaal samen zijn? Jullie zouden reageren en zeggen: “Ik houd daar niet van. Ik wil dat zij individueel zijn en verschillende dingen doen.” Mensen willen dat engelen “Goddelijke fabrieksarbeiders” zijn, elk met een taak. Dat is niet zo! Als jullie ademen hebben de luchtmoleculen dan een naam en staan zij voor jullie in de rij? Ga wennen aan het concept van wat men in de natuurkunde een ingewikkelde relatie noemt. Het is een woord dat gebruikt wordt in de kwantumwereld dat een vreemd attribuut van materie beschrijft die altijd in contact lijkt te zijn met alles.

Ik wil dat jullie gewend raken aan iets dat diepgaand heeft en prachtig is. Jullie zijn deel van alles! Jullie zijn er niet van afgescheiden.. Jullie behoren ertoe. Jullie mogen dan individuele lichamen hebben in 3D maar in een multi-dimensionale wereld zijn jullie met alles verbonden!

Laten wij het hebben over gidsen en helpers op een meer specifieke en historische manier. De channelings (geschriften) van de ouden hebben steeds gewag gemaakt van 3 gidsen. Maar jullie moeten dit getal drie in een ander perspectief zien omdat ik jullie nu iets ga zeggen dat verschilt van 3D.

Twintig jaar geleden deed ik gewoon mee met jullie zienswijze van 3 gidsen. Het diende jullie en er was geen wijsheid voor nodig om het te begrijpen. Die is er nu wel. Ik heb nieuws voor jullie. Jullie hebben geen drie gidsen. De 3 is alleen maar de numerologische identificatie van helperenergie. Het nummer 3 wordt een aanzet naar een andere betekenis.

Tijdens mijn channelings doen jullie doen allemaal mee in een derde taal. Sommigen van jullie horen helemaal niet wat ik met mijn partner doe. (wat jullie nu lezen) In plaats daarvan hebben jullie je eigen persoonlijke berichten en die worden nu overgebracht. Daarom is wat wij de derde taal noemen een katalysator voor de energieën tussen jullie en mij en als jullie voor mij zitten en jullie derde oog openen, staat de pijnappelklier wijd open. Dan begint de katalysator te werken en krijgen jullie intuïtief gecommuniceerde boodschappen.

De katalysator werkt tussen de energie die jullie aangeboren noemen, ofwel je Hoger Zelf, en deze kant van de sluier waar ik ben. Deze taal werkt met jullie intuïtie en geeft jullie flitsen, instructies, houdt jullie hand vast en geeft jullie liefde. Dat is de derde taal.

Jullie hebben geen drie gidsen.

Nu lijkt het erop dat jullie drie gidsen hebben omdat er drie duidelijke energieën zijn die goddelijk zijn en die Spirit met de mensheid gebruikt. De eerste mens die hen zag was Elisha, leerling van de profeet Elia, en die schreef dit ook op. Terwijl hij toekeek hoe Elia ascendeerde zag hij drie witte paarden die het rijtuig van Elia de hemel in trokken bij deze vrijwillige ascensie. Hij noemde deze hele ervaring ‘Merkabah’ Dat is een Hebreeuws woord voor ‘rijden.’

Wat Elisha zag waren drie energieën die bij Elia hoorden en het waren geen gidsen of engelen die een deel van hem waren. Geliefden, jullie komen hier met een goddelijke energie die zo diepgaand is dat een deel ervan apart staat van jullie hele leven. Jullie zijn groter dan jullie denken. Jullie gidsen zijn een deel van jullie! Zij zijn niet apart, zij komen niet van andere plaatsen en zij veranderen niet. “Maar Kryon, in jouw vorige boeken zei jij dat zij veranderden.” Inderdaad, dat klopt en dat deed om jullie een eenvoudige realiteit van goddelijkheid te laten begrijpen. Nu zijn jullie geslaagden.

De donkere nacht van de ziel – een ogenschijnlijke verandering van gidsen.

Nu nog iets anders wat jullie moeten horen. Velen van jullie hebben een situatie gehad waarin jullie dachten dat jullie engelen en gidsen tijdelijk weg waren. In het begin van het Kryonwerk vertelden wij jullie dat jullie tot aan 90 dagen konden ervaren wat wij herschikking noemen. Toen noemden wij het ‘de inplant ’ Het was de inplant van jullie toestemming voor verandering. Dat zou vaak vergezeld gaan van de zienswijze dat gidsen en engelen voor maximaal 90 dagen weg zouden zijn.

Elk mens die herschikt, hoe vaak zij dat ook doen, zal een periode hebben waarin er schijnbaar geen hulp is en waarbij het erop lijkt dat Spirit zich heeft teruggetrokken. Ik geeft jullie nu deze informatie omdat sommigen van jullie dit nu doormaken en het niet is wat jullie denken. Nu wil ik dat jullie goed naar mij luisteren als ik ga uitleggen wat er gebeurt.

Tijdens deze herschikking als jullie voelen dat Spirit en de engelen en gidsen weg zijn kunnen jullie het beste een goed boek lezen. Probeer het niet uit te zoeken. Neen geen beslissingen. Ga niet verhuizen. Als jullie dan al iets willen doen waarom gaan jullie dan niet in de stoel zitten en zeggen: “Lieve God, dank U dat U zoveel om mij geeft dat ik hier doorheen ga want als dit is gebeurd zal ik anders zijn.” Dat zullen jullie ook!

Mensen herschikken met de intentie van vrije keuze om hoger te vibreren. Met de herschikking komt er meer goddelijk licht en meer onthulling over wie zij zijn. Als dit verder wordt ontwikkeld waardoor de volgende stap van energieverhoging wordt gezet komen de gidsen schijnbaar weer terug. Maar ik zal jullie de waarheid vertellen. Denken jullie dat zij zijn veranderd? Ha,ha, dat zijn zij niet! Zij zijn dezelfde energieën als daarvoor alleen kunnen jullie hen nu beter zien. Begrijpen jullie wat ik zeg? Toch lijkt het in 3D alsof de ene groep wegging en er is nieuwe is gekomen. De realiteit is dat jullie naar een dusdanig niveau omhoog zijn gegaan dat zij voor jullie alleen maar anders lijken te zijn. Zoveel zijn jullie dan veranderd. Jullie veranderen; zij niet!

Is hier een precedent? Ja, Het zit in jullie geschriften. Diepgaand, en ik zal het jullie zeggen. Dat wordt niet gegeven om jullie te beledigen maar ik ga iets zeggen wat jullie van mij niet verwachten. Ik ga jullie de waarheid vertellen en die is prachtig. In jullie historische geschriften werd het zo helder, zo onuitlegbaar verteld. De meester van liefde hangt aan het kruis en sterft. Het is een zwarte dag waarop bepaalde mensen die de baas zijn hebben besloten juist die meester te doden die hen alles had kunnen laten zien. Hij schreeuwt het uit in wanhoop en zijn tranen zijn groot en hij zegt: “Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?” Hadden jullie die zin verwacht van de meester? Dit was de aangekondigde zoon van God!

Ik zal jullie de reden vertellen: Hij stond op het punt zich te verheffen! En binnen die verheffing die eraan kwam vereiste het dat de schijnbare gidsenenergie herschikt moest worden. Voor de mens Christus leek het erop dat hij alles had verloren, maar alleen maar heel even. Toch was hij duidelijk van streek want hij was opeens in het donker, zonder de steun waaraan hij zijn hele leven gewend was geweest. Toen kwamen zij allemaal terug en werd de goddelijkheid weer hersteld en verhoogd. Dat is het ascensieproces.

Jullie hebben dit attribuut ook. Deze ‘zoon van God’ vertelde jullie dat jullie ook ‘zonen van God’ zijn. Hij wilde overduidelijk dat jullie zouden begrijpen dat alles wat hij deed toen hij hier was een voorbeeld was van wat jullie ook kunnen doen. Als jullie door dit proces gaan wil ik jullie dit vertellen: God zal jullie nooit verlaten! Jullie kunnen God niet uit je lichaam halen. Jullie kunnen God je hele leven lang ontkennen maar hetzelfde aantal engelen gaat met jullie mee als bij de genezer of de channeler. Er is geen oordeel over jullie geloof, alleen liefde.

Communicatie met God.

Laten wij het hebben over de volgende – communicatie. Waarom willen jullie God vermenselijken? Zoals ik even geleden al zei, kunnen jullie God apart van jullie maken, hem mannelijk maken, een baard geven en een lage stem. Jullie zien hem als een ouder en praten tegen hem, jullie aanbidden hem en maken beelden om hem te vermenselijken. God zit binnenin! De grootste energie van de schepper van de Aarde zit in elk mens, gewoon binnenin. Elk apart stukje DNA heeft dit, 110 miljard stuks. Er is bewustzijn en zelfs communicatie tussen DNA-moleculen waar de wetenschap zelfs nog niets vanaf weet. God is in jullie! Waarom rukken jullie het er niet uit en maken gebouwen om het daar te houden?

Laat mij jullie iets vragen: Laten wij zeggen dat het tijd is om tegen een van jullie eigen lichaamsorganen te spreken en de oefening van de dag is om te spreken met jullie nieren. Zouden jullie een reusachtige nier bouwen en die aanbidden? Oh, hoe 3D van jullie! Zien jullie wat ik bedoel? Waarom zouden jullie dat doen als hij in je lichaam zit? Dat komt omdat jullie God niet zien als komend uit jullie. Het gaat dus om goddelijke zienswijze. Het is tijd dat jullie het beeld over jezelf wijzigen! Als jullie dat doen zullen jullie ogen opengaan en in de spiegel kijken en zeggen: “Ik Ben die Ik Ben. God is in mij.” Het is moeilijk voor een mens om te doen. Het vereist dat jullie uit je oude realiteit van slachtoffer-denken stappen.

Wat vertelt jullie cultuur over jullie goddelijkheid? Alles wat jullie in de media zien vertelt dat jullie gebroken zijn. Jullie hebben dit nodig, dat nodig. Hebben jullie ooit een reclame gezien waarin zij naar jullie kijken en zeggen: “Jullie hebben niets anders nodig dan jezelf.”Nee!

Hoe kun je het best communiceren met Spirit? Ik zal het zeggen. Jullie moeten verliefd worden op jezelf! Dat is de sleutel. Dat is de poort. Het is goed om God in je te hebben. Jullie zijn niet besmet geboren; jullie werden prachtig geboren – prachtig! En degenen in deze zaal die hun pracht hebben ontdekt worden niet door het ego gedreven. Zij worden gedreven door liefde en dat is een groot verschil. Zij houden van zichzelf zoals zij van God houden. Zij begrijpen de balans van staan voor wat zij geloven als deel van het licht en verwijderen dingen die de oude energie en het duister

vertegenwoordigen. Tegelijkertijd houden zij hun ego’s klein zodat zij nooit de overhand krijgen. Dat is wat de meesters deden en wat zij leerden. Communicatie met God gaat automatisch als jullie dat deeltje van de Schepper raken dat in jullie zit. Dat opent de poort.

Oorlogen in de hemel?

Kijk even naar de geschiedenis en zie wat de mensheid heeft besloten over God en de geschiedenis van God.

Laat mij jullie het verhaal vertellen dat vandaag de dag wordt geleerd. Op een dag had God, de Schepper van het universum, een probleem. Het leek erop dat er een oorlog aan de gang was tussen de engelen en bepaalde engelen die het oneens waren met de manier waarop God dingen deed. Nu, lijkt dit op God of op de mensen?

Het verhaal gaat verder. Uiteindelijk, omdat de oorlog slecht voor hem afliep, werd de aanzetter ervan uit de hemel gegooid (of hoe jullie het ook noemen) en viel naar de Aarde. Hij nam zijn volgers met zich mee en ging ondergronds. Nu heeft hij een staart, horens, stinkt naar zwavel en maakt vuur. Alweer, geliefden, klinkt dat als God of als mensen? Klinkt dat als de kern van liefde, de multi-dimensionale bron van alles wat is? Nee. Het klinkt als een kinderverhaal dat God vermenselijkt zodat de massa’s onder controle kunnen worden gehouden. Mensen voeren oorlog, niet de Schepper van jullie universum. Een oorlog in de hemel? Het verhaal zelf is de ultieme vermenselijking van God. Mensen scheppen scenario’s met oordeel, straf, wraak en drama en schrijven dat dan aan God toe. Als jullie ook maar een vonkje spirituele logica hebben schreeuwt dit tegen jullie dat dit een door mensen geschapen persoon is, niet door God!

De liefde van God.

Ik heb jullie al eerder vertelt dat de moeder die naar haar kind kijkt niets dan liefde heeft. Dat familielid zal het kind nooit vertellen dat zij het zal negeren of dat een leven met haar erg moeilijk zal zijn. Zij stopt het kind nooit op een donkere plaats als het niet doet wat zij wil. In plaats daarvan is zij vol liefde, begrip, geduld en hulp. En dat is wat jullie krijgen vanaf de andere kant van de sluier, geliefden. Dat is alles. Dat is waarom ik voor jullie sta. Waarom vermenselijken jullie God en reduceren de pracht van deze schepperenergie naar een gewone dualiteit? De reden is dat het een oude energie van menselijke gedachten vertegenwoordigt en niet de wijsheid van een nieuwe Aarde. De mensheid verandert en dat doet ook het begrip over de God binnenin.

Een waarschuwing voor de nieuwe energie.

Ik zal jullie nu iets geven waar jullie je in de nieuwe energie van bewust zouden moeten zijn. Verwijder je niet van je cultuur. In de oude energie hadden jullie een tendens om je weg te houden van donkere dingen om andere verlichte mensen te vinden en communes te stichten of misschien alleen de woestijn in te gaan. De heilige man van een stam leefde altijd alleen. Dit was bedacht om jullie puurheid te verhogen zodat jullie Spirit beter van dienst konden zijn.

Nee, ik noem jullie luciferdragers en jullie weten wat dat is, vuurtorens. Jullie zorgen voor licht in het donker en daarom zijn jullie hier. Minder dan een half procent van jullie moeten deze lucifer aansteken om vrede op Aarde te stichten. De zaden daarvan zijn al geplant. In de oude energie verwijderden jullie jezelf van het duister, nu willen wij dat jullie binnen je cultuur blijven en gewoon jullie licht laten schijnen.

Dus dit is wat ik jullie wil vertellen. Er zijn er in de zaal die zeggen: “Waarom moet ik werken waar ik werk? Er is geen enkele gelijkgezinde en het is een duistere plek. Ik houd er niet van maar ik moet er wel naartoe!” Alweer zeggen wij jullie, al tientallen jaren, dat als jullie de vuurtorens zijn jullie naar een plaats gaan waar geen vuurtorens zijn. Jullie kunnen het enige licht in de omgeving hebben. Jullie hebben geen idee van het aantal schepen dat door jullie naar de veilige haven stuurt. Daarom zijn jullie hier – om te wandelen naar plaatsen waar jullie misschien nog nooit gewandeld hebben of te blijven op donkere plaatsen.

Er is een belofte van Spirit in deze nieuwe energie dat het duister jullie niet kan raken. Als jullie het enige licht dragen kan het donker jullie niet dragen. De afwezigheid van licht kan licht niet vervangen. Maak je geen zorgen als er iets vanuit het donker naar je toekomt. Het kan je niets doen. Niets!

Je hoeft je niet langer afzijdig te houden van het duister. Wees niet trots omdat je er niet naartoe gaat of dit of dat niet doet omdat het er dan op lijkt dat jij je bemoeit met degenen die niet dezelfde gedachten hebben als jij. Weet dat zij allemaal stukjes van God zijn, net als jullie. Het enige verschil is dat jullie oude zielen zijn en een lucifer hebben! Oordeel degenen om jullie heen niet. Jullie bezitten de zaden van de meester. Willen jullie die niet ontsteken zodat zij beter kunnen zien? Andere mensen zullen misschien nooit weten waar dat verfrissende licht vandaan komt. Andere mensen kennen jullie namen niet maar jullie staan tussen hen en ontsteken de lucifer zodat zij elkaar beter kunnen zien. Gezegend zijn de mensen die elkaar in het licht zien want zij hebben minder zin in oorlog – allemaal omdat iemand een lucifer aanstak.

De lucifer is een metafoor voor de verlichte ziel die met kennis op de Aarde rondloopt. “Wat wordt er nu van ons verwacht?” zeggen jullie, “Wat is de opdracht?” Er wordt niets van jullie verwacht. Jullie worden geacht te ZIJN. De vuurtoren heeft geen communicatie met de schepen op zee. Hij schijnt alleen zijn licht. Jullie hoeven niet al evangeliserend rond te lopen. Jullie hoeven niet iedereen een Kryonboek te geven. Jullie hoeven niets te zeggen. Het licht dat jullie dragen laat zichzelf zien door de manier waarop jullie anderen behandelen, hoe jullie je familie behandelen en wat jullie doen in situaties die typisch menselijk zijn. Het gaat om hoe jullie de liefde van God weerspiegelen.

De dramamachine.

Is alles een probleem? Is er altijd drama in jullie levens? Is er bezorgdheid? Lijkt het erop dat jullie steeds dingen aantrekken waarmee je iets moet doen? Als het antwoord ja is, zal ik jullie zeggen dat jullie je lucifer niet hebben aangestoken. Oh, jullie kunnen lichtwerkers zijn maar jullie hebben de lucifer niet echt aangestoken. Jullie hebben alleen de gereedschapskist maar hebben hem nooit geopend.

Hoe het werkt.

Lieve mensen, jullie hebben een actief doel op deze planeet en zijn met een reden geboren. Als jullie je vibratie verhogen weet het kristallijnen raster, een esoterisch raster voor deze planeet, wie jullie zijn. Zogauw jullie je vibratie verhogen zijn jullie in contact met de planeet, met Gaia zelf. Het gaat de vibratie ervan veranderen omdat jullie die van jullie verhogen. Jullie ontsteken een lucifer in een donkere kamer en hij verlicht de kamer. Misschien zijn er ook anderen geïnteresseerd en willen zij hun eigen lucifer hebben. Dan zullen ook zij het kristallijnen raster beïnvloeden op dezelfde manier zoals jullie dat deden. Het raster is het bewustzijn van Gaia. Als het bewustzijn van Gaia verandert, verandert de mensheid. Jullie hebben dat in de laatste twee generaties gezien. Daar ging het vandaag over.

Het menselijk bewustzijn verandert precies op de manier die wij 22 jaar verleden vertelden. Nu is het de tijd en begint het licht te werken. Het kan twee generaties duren voordat jullie echt kunnen zien waarover wij het hebben met betrekking tot het oplossen van de problemen in het Midden Oosten dat weer de weg opent naar een blijvende vrede op Aarde. Maar het begint nu en jullie zijn de voorlopers ervan. Dat is wat jullie voelen. De actie in deze energie is er om in jullie cultuur te blijven en er deel van te zijn terwijl jullie de lucifer hooghouden.

Een lichtwerker is een werker voor het licht. Eenvoudig gezegd is dit de mens die in staat is om drama weg te sturen en die begint te begrijpen hoe hij langer kan leven op een vredige manier en zichzelf kan genezen, wat hij ook heeft. Of het nu lichamelijk of psychisch is, lichtwerkers leren hoe zij hun DNA kunnen herschrijven. Dat is de les. Dat is wat jullie beginnen te doen. Jullie gereedschapskist begint de nieuwe gereedschappen van meesterschap te onthullen. Sommigen ervan kunnen voor jullie magisch lijken want zij zijn van buiten de tijdgeest van 3D. Op den duur zullen jullie dit overal gaan zien en zelfs de wetenschap zal ermee aan de slag gaan omdat die het bij jullie ziet.

Vermenselijk God niet! Neem in plaats daarvan de hand van God die jullie door het Hoger Zelf wordt aangeboden en word er deel van. Aanbid God niet en buig niet voor God. Wees in plaats daarvan een deel van de essentie van de liefde van God die in jullie is. Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis benaderen jullie de graad van geslaagden. Jullie staan op het punt om degenen van een grote afstand in jullie melkwegstelsel op jullie opmerkzaam te maken omdat jullie het tot dit punt van begrip hebben gebracht. Oh, geliefden, jullie hebben er geen idee van wat dat betekent!

De Maya’s hadden gelijk. Het potentieel van het hoogste bewustzijn van de mensheid gloort. Het is niet voor 100% zeker maar door jullie vrije keuze in de laatste twee generaties is het nu dichterbij dan ooit.

Deze keer gaan jullie jezelf niet vernietigen. In plaats daarvan gaan jullie het langzaam veranderen in oplossingen.

De Aarde (Gaia) zal met jullie samenwerken. Dat is al begonnen. De levenscyclus verandert en het afkoelen van de oceanen is begonnen, precies op schema. De Aarde is verbonden met jullie. Jullie zitten hier samen in, niet apart van elkaar.

Geliefden, al deze dingen zijn waar. Sommige ervan begrijpen jullie nog niet maar ik zeg jullie dit: Gezegend is de mens die het gezicht van de ontwerper van het universum herkent als hij in de spiegel kijkt. Hij zal weten dat het goed is wat hij ziet – God in hem.

Dat is de boodschap van vandaag. Ik ben Kryon, verliefd op de mensheid.

En zo is het.

KRYON