Kryon. De betekenis van het getal 11. / door Herbert van Erkelens

Kryon. De betekenis van het getal 11.

5 november 2013
Vertaald door Henk Steur

Wat is de betekenis van de 11 en de 9 die samen de elfde september (2001) vormen?

In de numerologie is 11 een meestergetal. In ons tientallig stelsel reduceren alle getallen numerologisch in principe tot negen basisgetallen. Want 10 wordt gelezen als 1 + 0 en dat levert opnieuw het basisgetal 1 op. Een uitzondering hierop vormen de meestergetallen. Het zijn de getallen 11 en alle veelvouden van 11, zoals 22, 33, 44, etc. Volgens de numerologie dragen deze getallen bijzondere energieën. Het getal 22 heeft de betekenis van het basisgetal 4 in zich, want 2 + 2 = 4. Maar 22 staat ook op zichzelf en draagt de energieën van de twee tweeën die nodig zijn om 22 te schrijven. Het getal 22 wordt als een bruggenbouwer gezien. De twee tweeën scheppen een brug. 11 heeft in zich de 1, maar ook de 2, omdat 1 + 1 = 2 is. Daarom wordt de 11 als een lastig, moeilijk getal gezien met tegengestelde tendenties in zich. Dat wijst op innerlijke strijd en 11 wordt dan ook als de strijder gezien. Het meestergetal 33 is verbonden met het leven van Jezus, omdat de kruisiging en opstanding op zijn 33e plaatsvond. 33 wordt met opperste dienstbaarheid en met het Christus-bewustzijn in verband gebracht.

Zit hierin een kern van waarheid verborgen? Numerologie treffen we onder meer aan in het werk van Lee Carroll. Dit medium staat vanaf 1989 in contact met een kosmische energie of entiteit die zichzelf Kryon noemt. Kryon beschrijft zichzelf als een engel die zich met het magnetisch veld van de Aarde bezighoudt. Kryon is geen hij en ook geen zij. In feite is Kryon ook niet de echte naam, maar een naam die gekozen is vanwege het getal dat erin verborgen zit. Indien we aan de letters van het Engelse alfabet de 9 cijfers uit de numerologie toekennen, krijgen we het volgende schema:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

De getallen behorend bij het Engelse alfabet.

In de wereld waar Kryon vertoeft is er een eenheid van toon, frequentie en vorm. Toon komt in onze werkelijkheid overeen met geluid, frequentie met licht en kleur, en vorm met meetkundig ontwerp en patroon. Ook Kryon zelf wordt gekenmerkt door eenheid van toon, frequentie en vorm, maar wij ervaren die in onze werkelijkheid als gescheiden dingen. De naam Kryon is bedoeld om de juiste toon aan te duiden. Die toon is de energie van 11. Want omgezet in cijfers vinden we 2 + 9 + 7 + 6 + 5 = 29 en dat laatste getal reduceert numerologisch tot 11. Zelf hanteert Kryon een numerologisch systeem met J = 10, K = 11 en Z= 26. Dat levert het getal 83 op dat eveneens reduceert tot 11: ‘Dat is betekenisvol en voor degenen die intuïtieve kennis van de betekenis van getallen hebben beschrijft dit het beste wie ik ben. Daarom koos ik die spelling in jullie taal […] Dit getal 11 vertelt je van mijn karakter. Wanneer je dit getal vermenigvuldigt met de machtsvibratie van 3 vind je als resultaat 33 en dat geeft je inzicht in de dienstverlening die ik verricht.’ (The End Times. Kryon Book One, 1993) Het getal 3 staat volgens Kryon onder meer voor een wetenschap die we nog moeten ontwikkelen. We hebben ons grotendeels tot een tweedimensionale wijze van denken beperkt waarbij alleen het fysieke en het mentale vlak aan bod komen, maar de spirituele dimensie ontbreekt. Pas het samengaan van het fysieke, mentale en spirituele niveau zal ons echte wetenschap brengen. Kryon vermenigvuldigt 11 met 3 en krijgt het meestergetal 33 als resultaat. Je kunt hierbij aan de aartsengel Michael denken, want diens naam geeft numerologisch de som 4 + 9 + 3 + 8 + 1 + 5 + 3 = 33.

Zelf verbindt Kryon het getal 11 met een betekenis die lastig in het Nederlands is te vertalen: passende verlichting (appropriate enlightenment). Het gaat om een verlichting die in het bijzonder ergens bij past of op een geschikt moment komt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de elfde september die door de Amerikanen als 9:11 wordt geschreven: ‘11 is een meestergetal. Meestergetallen spreken van het doel van verlichting. Toen ik in 1989 [een 9-jaar] arriveerde, vertelde ik jullie dat mijn getal “11” was. De numerologische betekenis van Kryon in het Engelse alfabet is simpelweg 11 wat passende verlichting betekent. De 9 is het getal van vervulling en wanneer je 9 en 11 samenbrengt, zoals in 9:11, krijg je de vervulling van passende verlichting. Wij hebben eerder over die dingen gesproken. Zelfs de grootste tragedies uit jullie tijd, degene die in jullie profetieën niet voorspeld waren, waren diepgaand in de verschuiving van energie die zij in jullie land en op Aarde teweegbrachten. Zij lagen op schema en kwamen, op hun eigen manier, op het geschikte moment.’ (Kryon, ‘Un-defining The Spiritual Path’, 2005)

11 = het nieuwe geboren laten worden en verankeren.

22 = het voortbouwen op het nieuwe. Het opbouwen van nieuw leven en een nieuwe wereld.

33 = universele dienstverlening door het tot leven komen van ons ene wezen.

44 = de balans tussen het spirituele en het fysieke, het scheppen van de fundering voor ons nieuwe leven.

55 = het verkrijgen van persoonlijke vrijheid door ons te bevrijden van het verleden en totaal werkelijk te worden.

66 = het vervullen van onze verantwoordelijkheden op een vrolijke, creatieve wijze.

77 = diepgaande inzichten en openbaringen. Onszelf aanzetten tot de kern van ons wezen.

88 = ons meester maken van overvloed en heelheid in alle bereiken van het leven.

99 = de vervulling van een grote, evolutionaire cyclus. Tijd voor een nieuwe kwantumsprong.

De betekenis van de meestergetallen volgens Solara. 

De 11:11 code verschenen in een graancirkelformatie.

Verder verwijst Kryon herhaaldelijk naar de 11:11 code die onder meer op digitale klokken als 11 over 11 zichtbaar is. Deze code is nauw verbonden met het feest van de Harmonische Convergentie. Op 16 augustus 1987 hebben de engelen het energieniveau van de Aarde gemeten. Het bleek veel hoger dan verwacht. Wij hadden een sprong voorwaarts in bewustzijn gemaakt. Aan ons Hogere Zelf is toen gevraagd om wij bereid waren om verdere veranderingen aan te brengen in de energie die we tot stand hadden gebracht. Het antwoord luidde ‘ja’ en zodoende begon de periode van ontwaken die al door de Maya’s was voorzien. Op 11 januari 1992 vond de volgende stap plaats. Er werd een code aan het magnetische systeem rondom ons DNA doorgegeven. Wij hebben daarvan niets gemerkt, maar ons lichaam weet wel dat er een belangrijke deur is opengegaan:

‘Toen vond op 11 januari 1992 het meest verbazingwekkende plaats in de geschiedenis van de mensheid! Er is niets dat ooit de datum zal kleineren die jullie de 11:11 noemen. En het is mijn wens op dit moment om jullie meer te vertellen over wat er toen gebeurde, zodat jullie een grotere waardering voor deze dag hebben […] Want op deze datum die jullie de 11:11 noemen ontving de hele mensheid een code. En de code ging uit naar ieder menselijk wezen op de planeet en zei: “We zijn dingen aan het veranderen, we zijn bezig een deur te openen en we zullen jullie in staat stellen erdoorheen te lopen.”’ (Kryon, Alchemy of the Human Spirit, Kryon Book III, 1995, p. 56)

Hierbij verwijst Kryon naar de geschriften van Solara, een mediamiek begaafde vrouw die op Hawaii woont. Hij noemt haar een engel. Op haar website legt Solara uit: ‘Een Grotere Werkelijkheid wordt in jullie dagelijks leven binnengebracht. De aardworm kijkt eindelijk omhoog naar de sterren en wordt voor eeuwig getransformeerd. Er vindt een samensmelting plaats tussen ons uitgebreide kosmische Zelf en ons fysieke lichaam. Dit transformeert ons DNA en stelt ons tenslotte in staat om een leven in hoge vibratie te leiden en totaal werkelijk te worden. De volgende keer dat je de 11:11 ziet, stop je en voel je de subtiele energieën om je heen. De 11:11 is een signaal tot ontwaken dat je naar jezelf hebt gestuurd, een herinnering aan je ware doel op Aarde. Gewoonlijk zul je in tijden van verhoogde energie of versnelde persoonlijke verandering de 11:11 vaker opmerken. Het zien van de meestergetallen 11:11 is altijd een bevestiging dat je op het juiste spoor zit.’ De 11:11 vormt de brug van dualiteit naar eenheid. De meestergetallen 11 tot en met 99 behoren tot deze Grotere Werkelijkheid gebaseerd op eenheid. Ieder meestergetal staat volgens Solara voor een niveau van inwijding op onze weg naar het onbekende. Wanneer we ons op deze weg begeven, vindt in onszelf een diepgaande verschuiving plaats. We kunnen ons verbondenheid met het geheel voelen en zijn niet langer meer geïsoleerde individuen die voor hun eigen overleving moeten strijden. We worden gedragen door het geheel, door het Ene Wezen dat altijd bij ieder van ons aanwezig is. Vanuit onze onderlinge verbondenheid steunen we elkaar en zorgen we voor elkaar. We zijn niet langer alleen.

Herbert van Erkelens