De Parabels van Kryon – Het verhaal van de twee boeren

De Parabels van Kryon

Het verhaal van de twee boeren

Lee Carroll / 30 april 2022
Vertaald vanuit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Er waren eens twee boeren. Elk van hen had een gewas en was in staat om de boerderij te laten draaien zonder de hulp van anderen, maar het kostte hen alle tijd en het was moeilijk en zwaar om te oogsten. De beide boeren waren gelovige  mensen en zij eerden het land op een gepaste manier. Dit schiep een goed partnerschap met de Aarde. Zij werden elk jaar beloond met overvloedige oogsten en zij waren in staat om zichzelf en hun families te onderhouden. Een deel van hun oogst was voor persoonlijk gebruik en een deel werd op de markt verkocht zodat zijn voedsel en overvloed hadden voor hun families. Zij hadden een goed leven.

Op een dag kwam er een gezalfde man naar ieder van hen die claimde dat hij een afgezant van God was. De beide boeren hadden interesse en luisterden naar de boodschap. De boodschapper vertelde hen dat er innig van hen werd gehouden en dat zij door hun harde werken hadden verdiend dat zij ervoor konden kiezen om hun oogst tien keer zo groot te laten worden. Het was hun geschenk en zij hadden nu de macht in zich om dit te doen. Daarvoor moesten zij eerst alle nu aanwezige gewassen en ongerechtigheden van hun land vernietigen en daarna het land weer inzaaien. God zou dan zorgen voor andere seizoenen en voor enorme groei van hun gewassen. Het was nu de tijd waarin de oude gewassen altijd werden geoogst. De beide boeren brachten hun oogst altijd naar de markt en verdienden zoveel dat zij het hele komende jaar in hun onderhoud konden voorzien en de zaden te kopen voor de oogst van het volgende jaar. De beide boeren aarzelden om hun huidige gewassen te vernietigen en bewaarden voor de zekerheid een deel daarvan…..wat zou er voor kwaad in zitten om dit nu te doen? Zij zouden de informatie van de boodschapper wel wat later gebruiken. Het gewas was nu bijna rijp en voor inzaaien van het nieuwe was het nog geen tijd. Geen enkele boer zou nu zaaien als die nu niet zouden groeien.

De eerste boer sprak met zijn familie over de boodschap en vroeg hen om raad. Zij bespraken de boodschap van de gezant en besloten gezamenlijk dat God hen nooit kwaad zou willen doen en dat het het beste zou zijn om de boodschap tot achter de komma uit te voeren en daarom vernietigde hij zijn hele oogst en gaf hij alles terug aan het land. Hij verzorgde het zorgvuldig en zaaide zijn land direct weer in.

De tweede boer geloofde de boodschapper niet en wilde de gewassen zoals gewoonlijk oogsten. Vlak daarna kwam de regen….veel meer dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Het liet de zaden van de eerste boer ontspruiten en vernietigde de nog op het veld staande oogst van de tweede boer. Toen kwam de wind. De wind blies als nooit tevoren. Het gewas van de eerste boer begon net te groeien door de regen en de wind had er geen vat op, maar het gewas van de twee boer stond hoog en werd zwaar van de regen waardoor het makkelijk werd weggeblazen door de wind. Zware winden….en zo kwam het dat het gewas van de eerste boer opgroeide naar een hoeveelheid en een kwaliteit die hij zich nooit had kunnen voorstellen en hij was verheugd met zijn nieuwe macht om een nieuwe uitbundige oogst te scheppen…..precies zoals de boodschapper had verteld en voorspeld.

De tweede boer raakte zijn laatste gewas kwijt en moest wachten op de tijd waarin hij zich kon aanpassen aan de nieuwe seizoenen en hij voelde zich onzeker en bang over de nieuwe verandering der seizoenen.

De eerste boer vierde zijn overvloed door een deel aan de tweede boer te geven en de tweede boer begreep de manieren van de Aarde en hij accepteerde het aanbod van de eerste boer zonder spijt of zijn eigen ego erbij te betrekken. De beide boeren en hun families werkten op het land totdat de tweede boer nu weer de kans had om zijn zaad in het nieuwe seizoen te planten.

De boer wordt hier gebruikt om een mens te presenteren die een “huwelijk” heeft met de Aarde en die werkt in samenwerking met de Aarde om zich te voeden. Deze boeren waren onafhankelijk. Zij konden hen werk doen zonder hulp van anderen.

Wij hebben dus twee mensen die op Aarde rondlopen en daarop vertrouwen voor hun voeding en die verantwoordelijk zijn voor alles om hen heen. Klinkt dit scenario jullie bekend in de oren? Het is een sterke metafoor voor de manier waarop de meesten van ons leven. De boeren vertegenwoordigen degenen die nu op Aarde rondlopen. De volgende stap zijn degenen die in relatieve veiligheid leven. Kryon toont dit door het noemen van hun mooie levens en door het feit dat zij elk jaar weer een oogst hebben. Dit geeft het soort leven aan dat de meesten van ons hebben die hard werken en van jaar tot jaar in hun onderhoud kunnen voorzien. Kryon geeft ook aan dat de parabel plaatsvindt in een vrije economie waarin mensen een deel voor hun eigen onderhoud gebruiken en de rest op de markt verkopen…..voeding en overvloed voor hun families.

Deze woorden zijn heel belangrijk en wijzen op onze vrije economische samenleving. Het grootste belang echter heeft de zin: Op een dag kwam er gezalfde man naar ieder van hen die claimde dat hij een afgezant van God was en er overvloed voor hun familie kwam van God. De beide boeren waren belangstellend en luisterden naar de boodschap. Dit is interessant van Kryon want wat zou er gebeuren als er vele mensen komen die zeggen dat zij een boodschap van God brengen? De meesten zouden hen buiten de deur zetten en hen uitlachen volgens de cultuur waarin jullie leven. Maar deze boeren waren anders omdat zij interesse hadden en intens luisterden naar de boodschapper. De meesten van jullie zullen wel zien waar dit naartoe gaat. Wat Kryon bedoelt is dat hij ons een parabel geeft van twee mensen die in de Nieuwe Tijd leven en die verlicht zijn. De parabel gaat verder doordat de boodschapper de beide boeren vertelt dat er een verandering aankomt, maar dat zij, om dit aan te kunnen iets moesten doen dat schijnbaar onlogisch was. Het was iets dat zij nooit eerder hadden gedaan en het ging in tegen alles wat hen op agrarisch gebied ooit was verteld.

Kijk goed naar wat hen werd verteld en wat dit betekent. Nummer 1: Doe al je oude oogst weg en ook alle landbouwmanieren. Nummer 2: Ploeg het onder en begraaf het zodanig dat het echt weg is. De derde: Haal alle ongerechtigheden weg en begraaf die ook. Laat niets achter in je leven dat nadelig voor je is en waarvan jullie intuïtief weten dat zij niet goed voor je zijn. De vierde: Ga onmiddellijk weer inzaaien om te groeien met de nieuwe energie en de dingen die er nu zijn. Dan nummer vijf: De boodschapper gaf aan dat dingen om hen heen zouden gaan veranderen en ervoor zouden zorgen dat deze nieuwe opstelling comfortabel zou gaan zijn en hen zou gaan steunen.

Zoals het verhaal gaat heeft de ene boer hiermee veel moeilijkheden omdat zijn gewas er klaar voor is om te oogsten en hij niet echt alles gelooft wat de boodschapper hem vertelde.

Kryon vertelde dat de beide boeren aarzelden om een volledige oogst te vernietigen waaruit bleek dat het ook moeilijk was voor degene die de raad van de boodschapper opvolgde. Dit betekent dat hetgeen er van ons wordt gevraagd moeilijk is. Het zal voor niemand van ons makkelijk worden om de oude dingen achter ons te laten en de nieuwe te omhelzen. Zelfs met een beloofde tienvoudige oogst is het moeilijk omdat wij niet echt kunnen zien wat er voor ons ligt.

Toch vraag ik mij altijd weer af als ik aan deze parabel denk, hoe een boodschapper van God genegeerd kan worden en toen dacht aan mijn vroegere zondagsschool waarop werd verteld dat Mozes diverse keren naar de Farao ging en die steeds volhardde in zijn standpunt door de slaven niet te laten gaan. Was de Farao dom of niet? Kryon laat hiermee hetzelfde harde standpunt in ieder van ons zien. Het is echt moeilijk om onze manieren en gewoonten te veranderen als zij ons zo dierbaar zijn en wij zo lang vn hen afhankelijk zijn geweest.

In de parabel volgde een boer het advies op en de ander niet. Vlak daarna waren zij beiden geschokt door de veranderingen van de Aarde….regen en winden die nooit eerder waren gezien in die tijd van het jaar. De aardeveranderingen waren gunstig voor het gewas van de boer die het advies van de boodschapper opvolgde en zijn nieuwe gewassen groeiden inderdaad tot recordhoogten. Het gewas van de andere boer werd vernietigd ook al stond dit hoog en was het gezond toen de boodschapper kwam.

De boodschap hier is duidelijk: Hij volgde wegen die niet langer meer werkten. Jullie handelingen zijn als zaden die op onvruchtbare grond vallen en zij zullen zelfs niet meer groeien en zelfs de meest succesvolle methoden uit de oude energie zullen wegvallen. Degene die succesvol zijn zullen nieuw zijn en heel anders en zij zullen onbekende wateren laten zien. Het zijn ook de wateren die ons zullen vullen met liefde en overvloed en positieve resultaten.

Uiteindelijk deelt degene met de overvloed met degene die niet wilde luisteren. Er was geen oordeel bij betrokken en er werd niet met de vinger gewezen. De tweede farmer die er duidelijk een rommeltje van had gemaakt voelde zich ook niet te trots om dingen aan te nemen van degene die het goed had gedaan.

Er zit zoveel wijsheid in dit verhaal dat er boeken vol over geschreven kunnen worden. De beide boeren namen de verantwoordelijkheid voor hetgeen zij hadden geschapen en zij werkten samen in harmonie om een win/win-situatie te scheppen voor allen. Deze parabel is er voor de mensen die verlicht zijn, de leraren en de werkers. Verbazingwekkende zaken komen naar voren op vele verschillende manieren en laten zien dat deze parabel niet licht opgevat zou moeten worden.

Hij laat feitelijk het scenario zien van de veranderingen die er nu in onze tijd plaatsvinden….nu, terwijl jullie deze woorden lezen.

Neem eens een paar momenten om dit nogmaals te lezen want er zit een prachtige en krachtige boodschap in verborgen.